KRF NL ombouwen naar werkbaar model voor de ziekenhuisfysiotherapie

Sinds vorig jaar wordt er door het KNGF hard gewerkt aan het KRF NL (Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL). Dit door kwaliteitscriteria op diverse aspecten van de beroepsuitoefening te ontwikkelen, en te toetsen in een aantal pilots. Tot nu vonden deze pilots alleen in de 1e lijn plaats. Om als 2e lijn niet teveel terrein te verliezen heeft de NVZF initiatief genomen om in samenwerking met de programmaleiding binnen het KNGF, het KRF NL om te bouwen naar een werkbaar model voor de ziekenhuisfysiotherapie. Meer informatie over het KRF NL kun je hier vinden.

Deelnemers gezocht voor NVZF-pilot Intervisie voor Ziekenhuisfysiotherapeuten

Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) is het nieuwe kwaliteitsregister van het KNGF dat per 1 januari 2020 het CKR opvolgt. Een onderdeel van het nieuwe register is intervisie. De afgelopen jaren heeft het KNGF in de eerste lijn een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld die daar bewezen de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verhoogt. Een aantal methodieken hiervan, zoals het gebruik maken van videobeelden en het uploaden van EPD’s naar en in een externe omgeving zijn vanwege privacywetgeving niet mogelijk voor fysiotherapeuten werkzaam in de tweede lijn. Om de intervisiesystematiek toe te snijden op fysiotherapeuten werkzaam in de tweede lijn zijn daarom een aantal aanpassingen nodig. 

Het doel van deze pilot is om te toetsen of de voor de tweede lijn aangepaste intervisiesystematiek een kwantitatief en kwalitatief werkbaar systeem is binnen een afdeling ziekenhuisfysiotherapie. Levert dit systeem voldoende resultaat voor wat betreft individuele professionele ontwikkeling in relatie tot de inspanning die ervoor nodig is? En zijn de naar de tweede lijn omgezette feedbackformulieren bruikbaar en effectief?

Waarom deelnemen aan deze pilot?

Door intervisie blijf je als professional op jezelf reflecteren en krijg je meer zicht op je eigen handelen. Een gevolg hiervan is dat de zorg en begeleiding naar de patiënt professioneler wordt. Je wordt je bewuster van je eigen gedrag en het effect daarvan, je krijgt waardevolle adviezen aangereikt, leert (echt) luisteren en op de juiste manier feedback te geven. Even afstand nemen van de dagelijkse hectiek om van daaruit zelfbewuster, met een frisse blik en met meer visie en focus weer aan de slag te kunnen. Zo draagt intervisie bij aan het verdiepen van vakkennis, van zelfkennis en van (zelf)management. Bovendien krijg je de gelegenheid om mee te kijken bij de reguliere patiëntenzorg in een ander ziekenhuis en wissel je ervaringen uit met collega ziekenhuisfysiotherapeuten.

Wat betekent deelname in de praktijk?

 • Deelnemers doen zowel de intervisiemodule Communicatie met de Patiënt als de module Dossiervoering; 
 • Per ziekenhuis doen minimaal 3 en maximaal 4 fysiotherapeuten mee;
 • 2 Ziekenhuizen worden aan elkaar gekoppeld: 1 pilotdag vindt plaats in het ene ziekenhuis en 1 in het andere ziekenhuis (hierbij wordt rekening gehouden met regionale spreiding);
 • De tijdsbelasting per therapeut bedraagt: 2,5 dag voor de fysieke bijeenkomsten, waarin 2 uren reguliere patiëntenzorg per deelnemer wordt gedaan; voorbereiding, evaluatie en het opstellen van een persoonlijk verbeterplan: totaal ca. 3 uren;
 • De 1e dag vindt plaats in november of december 2018, de 2e dag 2 tot 4 weken na de 1e dag;
 • Het laatste dagdeel van de pilot wordt een half jaar na de eerste pilotdag gepland;
 • Data worden in onderling overleg en in overleg met het KNGF gepland;
 • Alle intervisiemomenten worden begeleid door een KNGF-intervisiecoach;
 • Deelnemers ontvangen 10 accreditatiepunten (kwaliteitsdeel register Algemeen Fysiotherapeut);
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Uitgebreidere informatie over de inhoud en opzet van de pilot lees je hier.

Update KRF Ziekenhuisfysiotherapie

Achter de schermen wordt hard gewerkt om het KRF 2020 ook geschikt te maken voor ziekenhuisfysiotherapie. Met als doel dat minimaal op de verplichte onderdelen van het KRF (communicatie met de patiënt, verslaglegging en klinisch redeneren) er in 2020 een kwaliteitssysteem ligt welke voldoende toegesneden is op de ziekenhuisfysiotherapie. Een eerste pilot op de voor ziekenhuizen aangepaste modules communicatie met de patiënt en verslaglegging heeft reeds plaatsgevonden. Deze wordt nu geanalyseerd op toepasbaarheid en effect op de professionele ontwikkeling van deelnemende ziekenhuisfysiotherapeuten. Tevens worden aan de hand van de feedback uit de pilot zowel inhoud als methode van aanpak van beide modules verder gefinetuned. Doel is om hierna in een grotere pilot dit systeem verder te gaan testen.

Voor de module klinisch redeneren wordt binnenkort gestart met het ombouwen van de vragenlijst zoals gebruikt in de 1e lijn, naar een ziekenhuis uitvoering. Na feedback door onze klankbordgroepen kan dit systeem daarna in een eerste pilot worden uitgezet. 

Ook wordt momenteel in een tweede onderzoek gezocht naar kenmerkende kwaliteitsindicatoren van een afdeling ziekenhuisfysiotherapie. Expert panels bij de VLF en een literatuuronderzoek hebben inmiddels geleid tot een eerste grove lijst met ruim 100 mogelijke indicatoren. Deze zal verder worden gereduceerd na filteren op dubbelingen met JCI en QMentum, en daarna met een Delphi methodiek uiteindelijk tot een kort en krachtige lijst indicatoren worden gebracht. 

Voor dit Delphi Panel zijn wij nog op zoek naar ziekenhuisfysiotherapeuten. Mocht je hieraan (en daarmee aan de kwaliteit van ziekenhuisfysiotherapie) mee willen werken dan kun je je aanmelden bij r.a.steenbruggen@isala.nl.

Voor al deze projecten hebben we bij het KNGF een begroting voor 2018 ingediend, welke onlangs is goedgekeurd.

 

KRF NL in de 2e lijn

Tijdens een bijeenkomst van de VLF op 22 mei heeft Rudi Steenbruggen, bestuurslid NVZF, een presentatie gegeven over KRF NL in de 2e Lijn; Transformatie pilots 1e lijn naar ziekenhuisfysiotherapie. Deze presentatie kunt u (na inloggen) hier inzien.

KRF NL

Pilot in 2017

Allereerst zijn de evaluaties van ontwikkelde kwaliteitscriteria en daarmee verbonden pilots bestudeerd. Hieruit is geconcludeerd dat systemen die ontwikkeld worden voor intervisie het meest geschikt zijn om succesvol KRF NL in de 2e lijn te gaan implementeren. Het gaat dan om peer assessment (communicatie en dossiervoering) en intercollegiale visitatie (verbeteren praktijkvoering). Om hierin niet een eigen koers te varen heeft het NVZF bestuur daarop besloten twee reeds bestaande overlegvormen binnen de ziekenhuisfysiotherapie als klankbordgroep te benaderen: de VAFAZ (Verenigde Afdelingen Fysiotherapie Academische Ziekenhuizen) en de Kwaliteitsgroep Noord Nederland (groep kwaliteitsmedewerkers ziekenhuisfysiotherapie van topklinische en algemene ziekenhuizen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel). Met de welwillende ondersteuning van deze twee groepen zijn allereerst een drietal criteria opgesteld aan welke een KRF NL kwaliteitssysteem voor ziekenhuisfysiotherapie algemeen dient te voldoen:

 1. Dubbelingen voorkomen met zaken die al geborgd zijn in ziekenhuizen vanuit de daar geldende kwaliteitssystemen zoals b.v. NIAZ (QMentum), JCI, HKZ en ISO.
 2. Het in een nieuw register voldoende erkenning voor hoog specialistische ontwikkelingen binnen de ziekenhuisfysiotherapie in accreditatie punten.
 3. Efficiënt gebruik kunnen maken van nieuwe tools als peer assessment/visitatie/intervisie tussen verschillende huizen, aangepast aan de specifieke kenmerken van ziekenhuisfysiotherapie, waarbij er voldoende balans is tussen investering hierin en hetgeen dit oplevert

Met behulp van deze kapstok worden momenteel de ontwikkelde kwaliteitscriteria en de toetsing hiervan zoals in de 1e lijn gebruikt, omgebouwd naar een relevant 2e lijns model. De verdere planning voor dit jaar is dat een definitief construct kan worden vastgesteld en de praktische consequenties hiervan in kaart kunnen worden gebracht. Hierna zullen voldoende mensen worden opgeleid en voorbereid om in het eerste kwartaal van 2017 een eerste pilot te kunnen draaien.

Trefwoorden: