Missie en Visie NVZF

De NVZF initieert haar werkzaamheden in het belang van haar leden en op basis van een continu aangescherpt beleid. Het beleid van de NVZF is een afgeleide van de missie en visie van de vereniging en de drie belangrijkste beleidsthema’s.

Missie

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) is een beroepsinhoudelijke vereniging die ook de marktpositie van de ziekenhuisfysiotherapeut bewaakt. Als beroepsinhoudelijke vereniging vindt de NVZF het belangrijk dat de ziekenhuisfysiotherapeut werkt naar de laatste wetenschappelijke inzichten en zich transparant en toetsbaar opstelt. Op die manier voegt de ziekenhuisfysiotherapeut de meeste waarde toe aan het herstel van haar patiënten. De NVZF is overtuigd dat alleen op die manier de ziekenhuisfysiotherapeut een volwaardige positie kan blijven bekleden binnen de gehele keten.

De NVZF creëert de voorwaarden waaronder de ziekenhuisfysiotherapeut dit kan bereiken en anticipeert direct op veranderingen in het zorglandschap. Zowel op individueel en lokaal niveau als op nationaal niveau wordt de ziekenhuisfysiotherapeut gezien als onmisbare schakel binnen het zorgproces en als complementair beschouwd door medisch specialisten en hun verenigingen.

Het is voor alle ziekenhuisfysiotherapeuten logisch om lid te zijn van de NVZF.

Visie

Aandacht voor de wetenschap
In nauwe samenwerking met hoogleraren, lectoren en onderzoekers die acteren op het gebied van de ziekenhuisfysiotherapie, stimuleert en initieert de NVZF (wetenschappelijk) onderzoek en faciliteert kenniscirculatie onder haar leden.

Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en toetsbaar werken

De NVZF wil haar leden toerusten om bestaande en nieuwe richtlijnen en literatuur te kunnen vertalen naar lokale protocollen en werkwijzen om op deze manier meer waarde toe te voegen in de dagelijkse praktijk. 

De NVZF wil voor haar leden een online database van de laatste en nieuwste richtlijnen en protocollen beheren. Op deze manier is (wetenschappelijk) onderzoek en relevante onderbouwing voor het vak eenvoudig te raadplegen door leden.

De NVZF stimuleert transparantie en toetsbaarheid door met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een kwaliteitssysteem te ontwikkelen waar onder andere kwaliteitsindicatoren en visitaties deel van uitmaken. De NVZF ondersteunt haar leden in het proces om deel uit te gaan maken van het kwaliteitssysteem.

Stimuleren van kennisontwikkeling
In samenwerking met het KNGF en relevante partners zal kennisontwikkeling moeten worden gestimuleerd. Hiervoor zal aandacht komen voor het ontwikkelen van specifieke scholing gericht op de intramurale en klinisch werkende fysiotherapeut.

Een volwaardige positie
De NVZF is gesprekspartner voor de medisch wetenschappelijke verenigingen omdat zij complementair is aan de medisch specialistische zorg. De NVZF stimuleert strategisch denken, ondernemerschap en parate kennis in haar leden zodat zij ook op lokaal niveau voldoende uitgerust zijn om een volwaardige gesprekspartner te zijn.

Vertaling Missie en Visie

De vertaling van de missie en visie van de NVZF is verwerkt in het Jaarplan 2021. Deze kunt u na inloggen hieronder downloaden.

Jaarplan 2021

 

Trefwoorden: